Acasa > Comisia de Disciplină

 Stiri

 ContactTEXT PRELUAT DIN H.G. NR. 1210/2003

Organizarea si functionarea comisiilor de disciplina

Sectiunea 1. Constituirea si competenta comisiilor de disciplina

Art.3.(1)In cadrul fiecarei autoritati si institutii publice se constituie, prin act administrativ al conducatorului autoritatii sau institutiei publice, comisia de disciplina, care cerceteaza faptele sesizate ca abateri disciplinare si propune sanctiunile disciplinare aplicabile functionarilor publici care le-au savârsit.....................................................
Art.4.(1)Comisia de disciplina este compusa dintr-un presedinte si 4 membri titulari.........................................
Art.5. (1)Membrii titulari ai comisiei de disciplina constituite la nivelul unei autoritati sau institutii publice sunt desemnati astfel:
a) 2 membri, de catre conducatorul autoritatiisau institutiei publice;
b) 2 membri, de catre oganizatia sindicala reprezentativa a functionarilor publici din cadrul autoritatii sau institutiei publice.
(3) In cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau functionarii publici nu sunt organizati în sindicat, reprezentantii vor fi desemnati prin votul majoritatii functionarilor publici din respectiva autoritate sau institutie publica. Alegerea reprezentantilor functionarilor publici se face prin vot secret.
Art.6. (1)In cazul comisiei de disciplina constituie  la nivelul unei autoritati sau institutii publice, desemnarea presedintelui comisiei de disciplina si a supleantului acestuia se face de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice în urma consultarii cu organizatia sindicala reprezentativa ori cu functionarii publici din aparatul propriu, daca acestia nu sunt organizati în sindicat sau daca sindicatul nu este reprezentativ. Supleantul presedintelui comisiei de disciplina nu se desemneaza din rândul membrilor titulari sau membrilor supleanti ai comisiei de disciplina.............................................................................  
Art.8. (1)Mandatul presedintelui si al membrilor comisiei de disciplina este de 3 ani. Mandatul poate fi reînoit o singura data.
(2) Presedintele si membrii comisiei de disciplina îsi execita mandatul de la data emiterii actului administrativ de constituire a comisiei de disciplina pâna la data expirarii duratei acestuia sau înainte de termen, în conditiile art. 15.
(3) Cu 30 de zile  lucratoare înainte de data expirarii mandatului membrilor comisiei de disciplina, se va proceda la constituirea viitoarei comisii de disciplina, în conditiile prezentei hotarâri.
Art. 9. (1)Pot fi membri in comisia de disciplina numai funtionarii publici definitivi care au o probitate morala recunoscuta.
(2) Nu poate fi membru în comisia de disciplina functionarul public care se afla în una dintre urmatoarele situatii de incompatibilitate:
a) este sot, ruda sau afin, pâna la gradul al patrulea inclusiv, cu conducatorul autoritatii sau al institutiei publice;
b) este membru al comisiei paritare;
c) a fost sanctionat disciplinar, iar sanctiunea disciplinara nu a fost radiata, în conditiile legii..................................
(4)In vederea stabilitatii situatiei de incompatibilitate a unui membru al comisiei de disciplina, acesta va prezenta, la solicitarea conducatorului autoritatii respective, cazierul administrativ si o copie a dosarului profesional.
(5) Presedintele, membrii si secretarul comisiei de disciplina, pentru activitatea desfasurata în cadrul comisiei de disciplina, au dreptul la un spor lunar de 5% care se aplica la salariul de baza al fiecaruia si se acorda  în lunile în care comisia de disciplina îsi desfasoara activitatea. Sporul se acorda de catre autoritatea sau institutia publica în cadrul careia este organizata comisia de disciplina.
Art.10.(1)Poate fi desemnat presedinte al comisiei de disciplina un functionar public definitiv care îndeplineste urmatoarele conditii:
a) este functionar public din clasa I;
b) are, de regula, studii superioare juridice sau administrative;
c) are o probitate morala recunoscuta;
d) nu se afla în una dintre situatiile de incompatibilitate prevazute la art. 9 alin.(2)............................................
Art.11.(1)Mandatul de membru al comisiei de disciplina se suspenda de drept în urma toarele situatii:
a) a fost detasat în cadrul altei autoritati sau institutii publice;
b) a savârsit o fapta care constituie obiectul sesizarii comisiei de disciplina;
c) s-a dispus începerea urmarii penale împotriva membrului comisiei de disciplina.
(2) Suspendarea mandatului unui membru al comisiei de disciplina se constata prin raportul comisiei de  disciplina, care de aduce de îndata la cunpstinta persoanei prin al carei act administrativ a fost constituita comisia de disciplina.
Art.12. (1)Mandatul de membru al comisiei de disciplina se suspenda, la cerere, în urmatoarele situatii:
a) se afla în unul dintre cazurile de incompatibilitate prevazute la art. 9 alin. (2);
b) s-a pronuntat în orice mod cu privire la fapta sesizata, ,anterior solutionarii cauzei;
c) este sot, ruda sau afin, pâna la gradul al patrulea inclusiv, cu functionarul public a carui fapta a fost sesizata si se afla pe rolul comisiei de disciplina.
(2) Cererea de suspendare se formuleaza în scris de orice persoana care poate dovedi existenta aituatiilor prevazute la alin. (1) si se înainteaza presedintelui comisiei de disciplina.
(3) În termen de 3 zile de la înregistrarea cererii de suspendare,comisia de disciplina se va pronunta cu privire la existenta situatiilor prevazute  la alin. (1), precum si cu privire la suspendarea mandatului.
(4) Cererea de suspendare se poate formula în scris si de catre membrul comisiei de disciplina alflat în una dintre situatiile prevazute la alin. (1) si se înainteaza presedintelui comisiei.
(5) Cererea de suspendare produce efecte dupa doua zile de la data constatarii existentei uneia dintre situatiile  prevazute la
alin .(1) prin raportul comisiei de disciplina. Raportul comisiei de disciplina se aduce de îndata la cunostinta persoanei prin al carei act administrativ a fost constituita comisia de disciplina.
Art.13. Presedintele comisiei de disciplina va lua masuri de înlocuire a membrului titular suspendat în conditiile art.11 si 12 cu un membru supleant.
Art.14. Suspenadrea mandatului unui membru al comisiei de disciplina dureaza pâna la încetarea cauzei care a determinat suspendarea.
Art.15. (1)Mandatul de membru al comisiei de disciplina înceteaza înainte de termen, în urmatoarele situatii:
(a) renuntarea la calitatea de membru;
(b) a fost suspendat din functia publica pe o perioada mai mare de 30 de zile, în conditiile prevazute de Legea 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare;
(c) a fost transferat în cadrul altei autoritati sau institutii publice;
(d) i-au încetat raporturile de serviciu în conditiile prevazute de Legea 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare;
(e) i s-a aplicat o sanctiune disciplinara;
(f) a fost sanctionat cu închisoare contraventionala.
(2) Cererea de renuntare la calitatea de membru se înainteaza presedintelui comisiei de disciplina si produce efecte dupa 5 zile de la înregistrare, daca presedintele comisiei de disciplina, de comun acord cu solicitantul nu a stabilit un termen mai scurt.
(3) Încetarea mandatului de membru al comisiei de disciplina se constata printr-un raport al acesteia, care se aduce de îndata la cunostinta persoanei prin al carei act administrativ a fost constituita comisia de disciplina.
Art.16.(1)Prevederile art.11 alin.(1), art.12 alin. (1), art.14 si ale art. 15 alin. (1) se aplica în mod corespunzator si pentru mandatul presedintelui comisiei de disciplina. Cererea de suspendare a mandatului presedintelui comisiei de disciplina si cererea de renuntare la aceasta calitate se înaintesza persoanei prin al carei act administrativ a fost constituita comisia de disciplina.
(2) Suspendarea de drept a mandatului presedintelui comisiei de disciplina se constata de catre persoana prin al carei act administrativ a fost constituita comisia de disciplina verifica existenta situatiilor prevazute la art. 11 alin. (1) si emite actul prin care constata suspendarea de rept a presedintelui comisiei de disciplina.
(3) Cererea de suspendare se formuleaza în scris de orice persoana care poate dovedi existenta situatiilor prevazute la art. 12 alin.(1).Cererea de suspendare poate fi formulata si de catre presedintele comisiei de disciplina, daca se afla în una dintre situatiile prevazute la art.12 alin. (1). Cererea de suspendare se adreseaza persoanei prin al carei act administrativ a fost constituta comisia de disciplina, care verifica daca în cuprinsul cererii se regaseste vreuna dintre situatiile prevazute la art.12 alin.(1) si emite actul prin care constata suspendarea presedintelui comisiei de disciplina.
Art. 17. (1)In cazul suspendarii sau încetarii mandatului unui membru al comisiei de disciplina, atributiile acestuia se vor exercita de un membru supleant.
(2) In cazul suspendarii sau încetarii mandatului presedintelui comosiei de disciplina, atributiile acestuia vor fi exercitate de supleantul prevazut la art. 6 alin. (1).
(3) În cazul în care comisia de disciplina nu poate fi constituita prin utilizarea membrilor supleanti sau, dupa caz, a supleantului presedintelui, se va proceda la desemnarea altor membri sau membri supleanti ori a presedintelui sau a supleantului acestuia, dupa caz, în conditiile prezentei hotarâri.
Art.18.(1)Comisia de disciplina are un secretar titular si un secretar supleant numiti prin actul administrativ de constituire a comisiei de disciplina, care au, de regula, studii superioare juridice sau administrative. Secretarul si supleantul acestuia nu sunt membri ai comisiei de disciplina.
(2) Prevederile art.9 se aplica în mod corespunzator si pentru secretarul titular si supleantul acestuia.
(3) Secretarul titular si secretarul supleant ai comisiei de disciplina pentru înaltii functionari publici se numesc prin decizie a primului ministru.
(4)In cazul în care secretarul comisiei de disciplina se afla în imposibilitatea de a-si îndeplini atributiile, va fi înlocuit de secretarul supleant.

Sectiunea a 2-a. Atributiile si activitatea comisiei de disciplina

Art. 19.Activitatea comisiilor de disciplina are la baza urmatoarele principii:
a) prezumtia de nevinovatie, conform careia se prezuma ca functionarul public este nevinovat atât timp cât vinovatia sa nu a fost dovedita;
b) garantarea dreptului la aparare conform caruia se recunoaste dreptul functionarului de a fi audiat, de a prezenta dovezi în apararea sa si de a fi asistat de un aparator sau de a fi reprezentat;
c) celeritatea procedurii, care presupune obligatia comisiei de disciplina de a proceda fara întârziere la solutionarea cauzei, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate si a regulilor prevazute de lege si de prezenta hotarâre;
d) contradictorialitatea, care presupune asigurarea posibilitatii persoanelor aflate pe pozitii divergente de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legatura cu abaterea disciplinara pentru care a fost sesizata comisia de disciplina;
e) proportionalitatea, conform careia trebuie respectat un raport corect între gravitatea abaterii disciplinare, circumstantele savârsirii acesteia si sanctiunea disciplinara propusa sa fie aplicata;
f) legaliatea sanctiunii, conform careia comisia de disciplina nu poate propune decât sanctiunile disciplinare prevazute de lege;
g) unicitatea sanctiunii, conform careia pentru o abatere disciplinara nu se poate aplica o singura sanctiune disciplinara.
Art. 20.Comisia de disciplina are urmatoarele atributii principale:
a) cerceteaza abaterile  disciplinare pentru care a fost sesizata;
b) propune aplicarea uneia dintre sanctiunile disciplinare prevazute la art. 70 alin.(3) din Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) propune mentinerea, modificarea sau anularea sanctiunii disciplinare aplicate în conditiile prevazute la art.71alin. (1) din Legea nr.188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, în cazul în care aceasta masura a fost contestata la conducatorul autoritatii sau institutiei publice;
d) întocmeste rapoarte cu privire la fiecare cauza pentru care a fost sesizata, pe care le înainteaza conducatorului autoritatii sau institutiei publice.
 Art. 21. Presedintele comisiei de disciplina are  urmatoarele atributii principale:
a) stabileste locul, data si ora când au loc sedintele comisiei de disciplina;
b) conduce sedintele comisiei de disciplina;
c) coordoneaza activitatea  comisiei  de disciplina si a secretarului acesteia;
d) reprezinta comisia de disciplina în fata conducatorului autoritatii sau institutiei publice, a altor autoritati sau institutii publice, Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, precum si în fata oricarei alte persoane fizice sau juridice.
Art.22. Secretarul comisiei de disciplina are urmatoarele atributii principale:
a) înregistreaza sesizarea referitoare la fapta functionarului public;
b) convoaca, la cererea presedintelui comisiei de disciplina, memrii comisiei de disciplina, functionarul public a carei fapta formeaza obiectul dosarului, persoana care a facut sesizarea si persoanele care urmeaza sa fie audiate;
c) redacteaza si semneaza alaturi de membrii comisiei de disciplina si de presedintele acesteia, procesul- verbal al sedintelor comisie de disciplina;
d) redacteaza si semneaza, alaturi de membrii comisiei de disciplina si de presedintele acesteia, actele emise de comisia de disciplina si le înainteaza conducatorului autoritatii sau institutiei publice;
e) tine evidentele sesizarilor si ale rapoartelor si efectueaza alte lucrari necesare în vederea desfasurarii activitatii comisiei de disciplina.

Sectiunea a 3-a. Modul de sesizare si procedura de lucru a comisiilor de disciplina

Art.23. (1)Sesizarea îndreptata împotriva unui functionar public se adreseaza comisiei de disciplina din cadrul autoritatii sau institutiei publice sau, dupa caz, comisiei organizate pentru autoritatea sau institutia publica în care acesta îsi desfasoara activitatea.
(2)In cazul în care sesizarea a fost adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice ori conducatorului compartimentului  în care îti desfasoara activitatea functionarul public a carui fapta este sesizata, acesta are obligatia sa o transmita de îndata comisiei de disciplina competente.
Art. 24.(1)Comisia de disciplina poate fi sesizata de :
a) conducatorului autoritatii sau institutiei publice;
b) conducatorul compartimentului în care îsi desfatoara activitatea funtionarul public a carui  fapta este sesizata;
c) orice persoana care se considera vatamata prin fapta unui functionar public
(2) Sesizarea trebuie sa cuprinda:
a) numele, prenumele, domiciliul si, dupa caz, locul de munca si functia detinuta de persoana care a formulat sesizarea;
b) numele, prenumele si daca este posibil, compartimentul în care îsi desfasoara activitatea functionarul public a carui fapta este sesizata;
c) descrierea faptei care constituie obiectul sesizarii;
d)arata dovezile pe care se sprijina sesizarea;
e) data si semnatura.
(3) Sesizarea se formuleaza în scris si este însotita, atunci când este posibil, de înscrisurile care o sustin.
(4) Sesizarea se poate face în termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta de catre persoanele prevazute la alin. (1), dar nu mai târziu de doua luni de la data savârsirii faptei care constituie abatere disciplinara.
(5) Indiferent carei autoritati sau institutii publice îi este adresata sesizarea, aceasta se depune de catre persoana care a primit-o, la secretarul comisiei de disciplina, care are obligatia sa o înregistreze si sa o prezinte presedintelui comisiei de disciplina în termen de doua zile de la data înregistrarii.
Art. 25. (1)Presedintele comisiei de disciplina va fixa de îndata termenul de prezentare si va dispune citarea functionarului public a carui fapta a fost sesizata si a persoanelor indicate în sesizare, precum si a celui care a formulat sesizarea. Citarea se face cu cel putin 3 zile calendaristice înainte de termenul de prezentare.
(2) Procedura de citare în fata comisiei de disciplina se face prin scrisoare recomandata sau prin înstiintare scrisa de luare la cunostinta prin semnatura. Procedura de citare este obligatorie pentru fiecare termen fixat de presedintele comisiei de disciplina.
(3) În cuprinsul scrisorii sau al înstiintarii scrise prevazute la alin. (2) se indica locul, data si ora sedintei comisiei de disciplina.
(4) Pentru primul termen de prezentare în fata comisiei de disciplina, în cuprinsul scrisorii sau al înstiintarii scrise se indica, pe lânga elementele prevazute la alin. (3), si obiectul sesizarii.
 (5) Functionarului public a carui fapta constituie obiectul sesizarii i se comunica, sub sanctiunea nulitatii, o copie de pe sesizarea îndreptata împotriva sa. În situatia în care comisia de disciplina considera ca functionarul public poate influenta sau exercita presiuni asupra persoanei care a facut sesizarea, va pastra confidentialitatea numelui si adresei acestuia pâna la data începerii cercetarii faptei functionarului public.
Art.26. Functionarul public a carui fapta se cerceteaza se înfatiseaza personal în fata comisiei de disciplina. Functionarul public îsi poate exercita dreptul la aparare prin asistarea de catre un  avocat sau prin reprezentare.
Art. 27. (1)La primul termen de prezentare, comisia de disciplina verifica îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 24.
(2) În cazul în care comisia de disciplina constata ca nu sunt îndeplinite conditiile prevazute la art. 24 alin. (2) lit. a),c) si e) sau alin.(4), sesizarea este clasata.
(3)In  situatia în care  comisia de disciplina constata îndeplinirea conditiilor prevazute la alin.(2), poate începe cerceterea abaterii disciplinare. În situatia în care pentru solutionarea cauzei sunt necesare  înscrisuri sau orice alte dovezi, comisia de disciplina solicita persoanelor prevazute la art.25 alin. (1) sa le depuna la urmatorul termen.
Art. 28. (1)Cercetarea abaterii disciplinare se face cu celeritate.
(2) Activitatea de cercetare a abterii disciplinare impune:
a) audierea persoanei care formuleaza sesizarea;
b) audierea functionarului public a carui fapta constituie obiectul sesizarii;
c) audierea oricaror alte persoane ale caror declaratii pot înlesni solutionarea cazului;
d) culegerea informatiilor considerate necesare pentru rezolvarea cazului, prin mijloacele prevazute de lege;
 (3) Termenele de prezentare în fata comisiei de disciplina se stabilesc astfel încât sa nu se depaseasca de regula perioada de 7 zile lucratoare.
Art. 29 . (1)Audierea persoanelor prevazute la art. 28 alin .(2) lit.a)-c) trebuie consemnata în scris într-un proces -verbal sub sanctiunea nulitatii. Procesul-verbal se semneaza de presedinte, de membrii comisiei de disciplina, de secretarul acesteia, precum si de persoana audiata.
(2) Refuzul functionarului public de a se prezenta la audiere sau de a semna o declaratie referitoare la abaterile disciplinare se consemneaza într-un  proces-verbal.
Art.30.(1)In urma administrarii probelor, membrii comisiei de disciplina vor întocmi un referat în care se consemneaza rezultatele activitatii de cercetare desfasurate de comisia de disciplina.
(2) Referatul va fi adus la cunostinta functionarului public împotriva caruia a fost formulata sesizarea, precum si persoanei care a sesizat comisia de disciplina, în vederea formularii unor eventuale obiectii în termen de maximum 5 zile de la data luarii la cunostinta.
(3)In cazul în care persoanele prevazute la alin. (2) formuleaza obiectii, acestea vor fi analizate de comisia de disciplina în termenul  fixat de presedinte, dar nu mai târziu de 5 zile lucratoare de la înregistrarea lor. Presedintele comisiei de disciplina poate sa admita sau sa respinga obiectiile, în tot ori în parte.
Art.31. (1)Sedintele comisiei de disciplina sunt publice, cu urmatoarele  exceptii:
a) atunci când functionarul public împotriva caruia a fost formulata sesizarea a solicitat în scris ca acestea sa nu fie publice ;
b) atunci când presedintele comisiei de disciplina a solicitat ca acestea sa nu fie publice pentru motive temeinic justificate.
(2) Lucrarile fiecarei sedinte a  comisiei de disciplina se consemneaza într-un proces-verbal semnat de presedinte, de membrii si de secretarul acesteia.
(3) Lipsa nejustificata a persoanelor citate nu împiedica desfasurarea sedintelor comisiei de disciplina, daca citarea s-a facut cu respectarea cerintelor prevazute la art.25.
Art. 32. (1)In exercitarea atributiilor sale, comisia de disciplina întocmeste rapoarte pe baza concluziilor majoritatii membrilor sai.
(2) Raportul comisiei de disciplina cu privire la cauza cu care a fost sesizata trebuie sa contina urmatoarele elemente:
a) numarul si data de înregistrare a sesizarii;
b) numele, prenumele si functia detinuta de functionarul public a carui fapta a fost cercetata, precum si compartimentul în care îsi desfasoara activitatea;
c) numele, prenumele, functia si domiciliul persoanei care a sesizat fapta, precum si a persoanelor audiate;
d) prezentarea pe scurt a faptei sesizate si a circumstantelor în care fost savârsita;
e) probele administrate;
f) propunerea privind sanctiunea disciplinara aplicabila sau, dupa caz, de clasare a cauzei;
g) motivarea propunerii;
h) numele, prenumele si semnatura presedintelui, ale membrilor comisiei de disciplina, precum si ale secretarului acesteia;
i) data întocmirii raportului.
(3) Opiniile separate, formulate în scris si motivate, se vor anexa la raportul comisiei de disciplina.
(4) Raportul comisiei de disciplina se înainteaza  persoanei competente sa aplice sanctiunea, în termen de 3 zile de la data ultimei sedinte.
Art.33. (1)Comisia de disciplina formuleaza propunerea cu privire la sanctiunea aplicabila, pe baza referatului prevazut la art.30.
(2) Comisia de disciplina poate sa propuna:
a) sanctiunea disciplinara aplicabila , în cazul în care s-a dovedit savârsirea abaterii diciplinare de catre functionarul public;
b) clasarea sesizarii, atunci când nu se confirma savârsirea unei abateri disciplinare.
(3) La individualizarea sanctiunii disciplinare aplicabile functionarului public comisia de disciplina tine seama de:
a) cauzele care au determinat savârsirea abaterii disciplinare;
b) împrejurarile în care aceasta a fost savârsita ;
c) gradul de vinovatie;
d) gravitatea si consecintele abaterii disciplinare;
e) conduita functionarului public;
f) existenta unor antecedente disciplinare ale functionarului public, care nu au fost radiate în conditiile legii.
(4)In cazul în care comisia de disciplina propune aplicarea sanctiunilor  disciplinare prevazute  la art. 70 alin. (3) lit. b)-d) din Legea nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, aceasta va propune si durata acestora si, dupa caz, procentul de diminuare a drepturilor salariale.
Art. 34.In cazul în care comisia de disciplina are indicii ca fapta savârsita de functionarul public  poate fi considerata infractiune, propune conducatorului autoritatii sau institutiei publice în cadrul careia îsi desfasoara activitatea functionarul public sesizarea organelor de cercetare penala. Conducatorul autoritatii sau institutiei publice va sesiza de îndata organele de cercetare penala.
Art. 35. (1)Actul administrativ de sanctionare a functionarului public este emis de persoana competenta, potrivit legii de aplicare a sanctiunilor disciplinare, pe baza propunerii cuprinse în raportul comisiei de disciplina.
(2) Sub sanctiunea nulitatii absolute, în actul administrativ prevazut la alin.(1) se cuprind în mod obligatoriu :
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;
b) precizarea prevederilor din procesul-verbal al comisiei de disciplina;
c) motivele pentru care au fost înlaturate apararile formulate de functionarul public în timpul cercetarii disciplinare prealabile;
d) temeiul legal în baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;
e) termenul în care sanctiunea disciplinara poate fi contestata;
f) instanta competenta la care actul administrativ prin care s-a dispus sanctiunea disciplinara poate fi contestat.
(3) Persoana care este competenta, potrivit legii de aplicarea sanctiunilor disciplinare, nu poate aplica o sanctiune disciplinara mai grava decât cea propusa de comisia de disciplina.
(4) Persoana care este competenta potrivit legii de aplicare a sanctiunilor disciplinare, poate sa aplice o sanctiune mai mica decât cea propusa de comisia de disciplina. În aceasta situatie persoana care este competenta, potrivit legii de aplicare a sanctiunilor disciplinare, are obligatia de a motiva aplicarea unei sanctiuni mai mici.
(5) Actul administrativ de sanctionare se emite în termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data primirii raportului comisiei de disciplina si se comunica functionarului public sanctionat, în termen de 15 zile lucratoare de la data emiterii.
(6) Sanctiunile disciplinare se aplica în termen de cel mult 6 luni de la dat savârsirii abaterilor disciplinare.
Art. 36.Functionarul public nemultimit de sanctiunea disciplinara aplicata se poate adresa Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, care potrivit legii, are legitimare procesuala activa, si poate dispune efectuarea unui control asupra modului cum autoritatile sau institutiile publice respecta legisletia referitoare la functia publica si functionarii publici.
Art. 37. (1)In cazul în care sanctiunea a fost aplicata de conducatorul autoritatii sau institutiei publice, la propunerea conducatorului compartimentului, potrivit prevedrilor art. 71 alin. (1) din Legea nr.188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, functionarul public poate formula contestatie la conducatorul autoritatii sau institutiei publice.
(2)In situatia prevazuta la alin. (1) conducatorul autoritatii sau institutiei publice sesizeaza comisia de disciplina în termen de 5 zile lucratoare de la data înregistrarii contestatiei. În acest caz, comisia de disciplina este competenta sa verifice daca sanctiunea disciplinara a fost aplicata cu respectarea prevederilor art.70 alin. (4) si (5) si ale art. 71 alin. (4) din Legea nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3)In functie de rezultatul verificarilor prevazute la alin. (2), comisia de disciplina poate sa propuna prin raport mentinerea, modificarea sau anularea sanctiunii disciplinare aplicate. Comisia de disciplina nu poate sa propuna o sanctiune disciplinara mai grava decât cea aplicata.
Art.38.prevedrile art. 32, si 33 lin.(3), ale art. 35  si 36 se aplica  în mod corespunzator si pentru situatia în care comisia de disciplina a fost sesizata în conditiile art. 37 alin. (2).


Sponsorizat si realizat de DWD.